روزنامه اختر و نظام تعلیم و تربیت

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری تاریخ ایران دوره اسلامی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناسی گروه تاریخ و دبیر آموزش و پروش، یاسوج، ایران

چکیده

عصر ناصری را می‌توان از مهمترین مقاطع تاریخ معاصر ایران دانست. رقابت و نفوذ گسترده روس و انگلیس منجر به نارضایتی قشرهایی از جامعه شده بود. در چنین شرایطی، هر از گاهی واکنشی از سوی تحول خواهان ایرانی در راستای اصلاح و تغییر وضع موجود انجام می‌گرفت. تأسیس و آغاز به کار روزنامه اختر به چنین هدفی کمک می‌کرد. اختر نخستین روزنامه برون مرزی بود که به سبک مدرن و به مدت 23 سال در استانبول چاپ می‌شد. مقالات و مطالب این روزنامه در ترویج و نشر افکار اصلاح خواهانه مؤثر بود. از مهمترین مؤلفه‌هایی که اختر بر آن تأکید داشت، تغییر در نظام تعلیم و تربیت بود. از نگاه گردانندگان اختر، اصلاح نظام آموزشی می‌توانست به کیفی سازی نیروی انسانی کمک کند و زمینه را برای انجام اصلاحات در ایران فراهم نماید. این پژوهش بر آن است تا به روش توصیفی- تحلیلی و بر اساس مندرجات روزنامه اختر به تحلیل نظام تعلیم و تربیت ایران عصر ناصری پرداخته و الگوی اصلاح نظام تعلیم و تربیت ایران را بر اساس مندرجات این روزنامه بررسی و تحلیل نماید.

کلیدواژه‌ها