بررسی تحولات شهرستان نائین. (از ورود اسلام به ایران تا دوره پهلوی)

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

نائین با وجود قرار گرفتن در اقلیم جغرافیایی بیابانی و خشک، پیشینه تمدنی غنی دارد؛ به‌گونه‌ای‌که سابقه تاریخی آن به پیش از ورود اسلام به ایران برمی‌گردد.  با این وجود تحقیق مستقلی درباره تحولات این شهر انجام نشده است. اهالی این شهر همواره در برابر هجوم اقوام بیگانه همچون مغولان و بعدها تیمور و فرزندانش ایستادگی کردند. در دوره صفویان، نائین جزو توابع اصفهان قرار گرفت و این تغییر، موجب رشد و شکوفایی این شهر شد. افزون بر این، تحولات سیاسی و اجتماعی نائین از دوره صفوی تا دوره قاجار تحت تأثیر ورود قبایل عرب عامری به این منطقه و فعالیت‌های آنان بود و همچنین درگیری‌های معروف به نعمتی و حیدری به این فعالیت‌ها دامن می‌زد. پس از خوگرفتن ایرانیان با تمدن جدید و مظاهر آن از دوره مشروطیت به بعد، نائین نیز تحت تأثیر این تحولات قرار گرفت و سیمای آن تغییر کرد. در این مقاله سعی شده است با بهره‌گیری از منابع متقدم و تحقیقات متأخر، ویژگی‌های طبیعی شهر، فرهنگ مردم نائین و روند تحولات سیاسی و اجتماعی این شهر در دوره زمانی ورود اسلام تا دوره پهلوی بررسی شود.

کلیدواژه‌ها