شناسایی و تحلیل تاریخی سیاست های شهری عضدالدوله دیلمی وعوامل موثر آن

نویسنده

دانشجوی دکتری دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، ایران

چکیده

سیاست های شهری که به هدف برقراری نظم و مدیریت شهرها انجام می شود، در طول تاریخ شهرنشینی ایران متغیر بوده اند. برخی از این سیاست های شهری باعث توسعه شهرنشینی و برخی دیگر باعث زوال شهرها شده اند. برای ادامه رونق شهرنشینی در کشور و عبور از بحران ها علاوه بر شناسایی این سیاست ها، بایستی از عوامل تاثیرگذار بر روند این سیاست های شهری نیزکمک گرفت. براساس اهمیت موضوع فهم این عوامل و سیاست ها، این پژوهش برای شناخت عوامل مهم و زمینه ساز و تاثیرگذار بر سیاست های شهری عضدالدوله دیلمی و شناسایی عملکردهای شهری وی صورت گرفت. روش مورد استفاده در این پژوهش ، روش تاریخی و در گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده است. روشن گردید که عواملی چون وابستگی خانوادگی، مکان ولادت، مذهب تشیع، اقتدار سیاسی، علاقمندی به تمدن ایران باستان باعث ایجاد عملکردهایی همچون ایجاد باغشهر و شهرجدید صنعتی، نوسازی شهری، برقراری امنیت، توجه به کشاورزی ، توجه به سلامتی و نشاط شهروندان و فضای سبز شهری و آزاد اندیشی در شهرهای این دوران شد . این عملکردهای 34 ساله عضدالدوله باعث شد دوران وی از درخشان ترین دوره های رونق شهرنشینی در ایران باشد و در نتیجه فرضیه ارتباط مستقیم بین ثبات سیاسی ناشی از عملکرد یک پادشاه با رونق شهرنشینی در ایران تایید می گردد.این عملکردهای 34 ساله عضدالدوله باعث شد دوران وی از درخشان ترین دوره های رونق شهرنشینی در ایران باشد و در نتیجه فرضیه ارتباط مستقیم بین ثبات سیاسی ناشی از عملکرد یک پادشاه با رونق شهرنشینی در ایران تایید می گردد.

کلیدواژه‌ها