بررسی آثار فقهی شیخ طوسی در تدوین نظام حقوقی شیعه

نوع مقاله : مروری

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه تاریخ،دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

چکیده
شیخ طوسی یکی از بزرگترین علمای جامع الاطراف شیعی است که بسیاری از علمای تشیع و تسنن در محضر او درس آموخته‌اند. این پژوهش با بررسی آثار فقهی شیخ به تبیین نقش وی در تاسیس و تدوین نظام حقوقی اسلامی می‌پردازد، که نظام حقوقی که فقه یکی از پایه‌های آن است. و از آنجایی که بنیان گذار حوزه نجف شیخ طوسی است و همانگونه که بر همگان آشکار است در میان حوزه های علمیه شیعه، حوزه علمیه نجف اشرف از جایگاه ویژه و والایی برخوردار است، در نتیجه پیش از پرداختن به آثار فقهی شیخ به معرفی این حوزه می پردازیم- حوزه ای که در عرصه‌های سیاسی و علمی چه در گذشته و چه در دوره معاصر تاثیر گذار بوده است، و بسیاری از دانش آموختگان آن در زنده نگاه داشتن و تعیین حدود نظام حقوق اسلامی به ایفای نقش پرداخته اند.
این پژوهش با رویکرد تحلیلی-توصیفی و استفاده از روش کتابخانه‌ای که تکیه گاه اصلی آن آثار خود شیخ است به این ارزیابی می‌پردازد.

واژگان کلیدی: شیخ طوسی، حوزه علمیه، نظام حقوقی، فقه

کلیدواژه‌ها