درباره نشریه

نشریه علمی "پژواک جامعه در مطالعات  سیاسی-اجتماعی تاریخ ایران"، به صاحب امتیازی موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران مهر با شماره مجوز 84764 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از بهار و تابستان 1399 به صورت دوفصلنامه و با حضور اساتید برجسته در هیات تحریریه و شورای مشورتی هیات تحریریه و همچنین اساتید جوان و صاحب نام در داوری آن منتشر می‌شود.  مقالات این نشریه در چندین پایگاه داخلی از جمله sid، noormags، magiran، civilica نمایه می شود.