اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مهدی زمانی

دانشجوی دکتری تاریخ

mehdizamani12gmail.com

سردبیر

دکتر سید رحیم ابوالحسنی

دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران
رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران مهر

sr.abolhasaniiranmehr.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر جمشید آزادگان

استاد تمام گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

jamshidazadeghansbu.ac.ir

دکتر سیدعبدالعلی قوام

استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

s_a_ghavamhotmail.com

دکتر سیدعبدالحسین نبوی

استاد گروه جامعه شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

s.abdolhoseinnabaviyahoo.com

دکتر علی بیگدلی

تاریخ سیاسی استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

alibigdeli.histyahoo.com

دکتر عبدالعلی لهسایی زاده

استاد گروه جامعه شناسی، دانشگاه شیراز

lahsaeirose.shirazu.ac.ir

دکتر حسین سیف زاده

استاد گروه علوم سیاسی- دانشگاه تهران

hseifzadut.ac.ir

دکتر محمدرضا علم

استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز

mralam36yahoo.com

دکتر مرتضی دهقان نژاد

استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

m.dehghanltr.ui.ac.ir

دکتر سیدرحیم ابوالحسنی

دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران
رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران مهر

abhasaniut.ac.ir

دکتر طاهره ابراهیمی فر

دانشیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

dr_ebrahimifaryahoo.com

دکتر سعید معیدفر

دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران
و عضو هیات مدیره موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران مهر

smoidfarut.ac.ir

دکتر امامعلی شعبانی

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه مازندران

shabani.2009gmail.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر رضا شعبانی

استاد تمام گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

drshabanirezagmail.com

دکتر عبدالله ناصری طاهری

دانشیار بازنشسته گروه تاریخ و تمدن دانشگاه الزهرا

naseri_nayahoo.com

دکتر نصرالله حکمت

استاد گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی

ayenehmarefatsbu.ac.ir

دکتر مریم جلالی

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی

m_jalalisbu.ac.ir

دکتر محمدباقر جعفری

مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران مهر

jafariculgmail.com

مهدی زمانی

دانشجوی دکتری تاریخ

mehdizamani12gmail.com

مدیر داخلی

دکتر حسینعلی قربانی

دکتری تاریخ

q.hoseingmail.com

مدیر اجرایی

علی حبیبی

دبیر اجرایی

alihabibiyahoo.com

گرافیست

عرفان امیری پور

گرافیست

erfanamiriprgmail.com